פעילות האיגוד

האיגוד הארצי לטייסי נתיבי אויר בישראל הוקם כאגודה בשנת 1976. זהו איגוד עובדים מקצועי, החבר במעמד עצמאי באירגון ההסתדרות החדשה, באגף לאיגוד מקצועי.

האיגוד הישראלי חבר בפדרצית הבינלאומית של איגודי הטייסים ופועל במישור הבינלאומי בנושאים רבים הקשורים לתעופה מסחרית.

איגוד הטייסים - קוד אתי

כללי אתיקה של ארגון מקצועי עוסקים בד"כ בתחום שבין נוהג רצוי למותר, ונקבעים כדי ליצור מכנה התנהגותי משותף בין חבריו.

קביעתו של קוד אתי, תעזור בהכוונת רף ההתנהלות המקצועית והבינאישית של חבריו אל מצוינות, שתתרום לסביבת עבודה איכותית, והשגת יעדי הארגון ביעילות ובטיחות מרביים, תוך שמירה על לכידות וכבוד הדדי.

קוד אתי הינו אוסף ערכים וכללי התנהגות, אשר נועדו לשקף ולשמר את ערכי הארגון וחבריו.

כללי התנהגות אלה, מחייבים את כל חברי איגוד טייסי אוויר בישראל (להלן- "איגוד הטייסים הישראלי" או "האיגוד").

הקוד האתי ישמש וינחה את ועדת האתיקה, בבואה לבחון סוגיות הנוגעות להתנהלות אתית של מי מחברי איגוד הטייסים הישראליים.

נרשם בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד ואולם הוא מיועד לנשים וגברים, חברי האיגוד, כאחד.

חבר איגוד הטייסים הישראלי:

 1. ישמור על החוק, ולא ישתף פעולה עם אדם אחר, לשם מעבר על הוראות החוק.

 

 1. יכבד וימלא אחר הדרישות, התקנות, והחוקים התקפים במקצועו.

 

 1. יפעל על פי סעיפי הסכם העבודה שלו ככל יכולתו, למעט חריגות מאושרות ע"י ועד אצ"א במקום עבודתו.

 

 1. יבצע את תפקידו כאיש צוות אויר מתוך שאיפה מרבית למקצועיות ובטיחות.

 

 1. יכבד את מקצוע הטיסה, את חבריו למקצוע, את חבריו לצוות הטיסה, ואת יתר גורמי חברה עימם הוא בא במגע, ויהיה נכון לקבל מהם כל עצה, תלונה או ביקורת בונה, כעזר לביצוע בטוח ויעיל של המשימה.

 

 1. יפעל להשרות סביבת עבודה נעימה, בה יוכלו להתקיים תנאי CRM נכונים, החלפת מידע והתייעצות מתמידים.

 

 1. ישאף, תמיד, לשכר הוגן עבור עבודתו ויפעל בהתאם להוראות מועצת האיגוד ו/או הנחיות וועד אצ"א במקום עבודתו ובכלל זה לא ישמש תחליף לחבר(י) איגוד, הנמצא(ים) במו"מ על תנאי העסקתו(ם), אלא אם קיבל אישור מועד אצ"א במקום עבודתו.

 

 1. לא יפרסם מידע כלשהו שיש בו כדי להשפיל את האיגוד ו/או מי מחבריו בעיני הבריות או לעשות מי מהם למטרה לשנאה, לבוז או ללעג מצדם ו/או לבזות את האיגוד ו/או מי מחבריו בשל מעשים, התנהגות או תכונות המיוחסים למי מהם ו/או  לפגוע במי מחברי האיגוד במשרתו, בעסקו, במשלח ידו או במקצועו.

 

 1. לא יפרסם מידע כלשהו הכולל תנאי העסקה וביקורת אירגונית ללא אישור מתאים מטעם האיגוד.

 

 1. לא יטיל דופי בפועלו של חבר איגוד אחר בפומבי, אלא אם באישור האיגוד, וגם זה בלשון המכבדת את החבר ואת האיגוד, ויעדיף הליכי בירור ושיפור פנים אירגוניים, במידה וידרשו.

 

 1. בתפקידי ניהול –

 

 • יהא כפוף למגבלות, והוראות חוזה העבודה, התקף לאצ"א מפקחים\מנהלים במקום עבודתו.

 

 • ישאף לשימור ושיפור בתנאי העסקה של חבריו לאיגוד, ויעדיף את האינטרס של כלל חברי האיגוד ע"פ האינטרס האישי.

 

 • לא יהא רשאי להשתמש במידע העובר ברשתות התקשורת, החברתיות והמקצועיות של חברי האיגוד.

 

 1. ימנע מעיסוק אחר או פעולה, אם בתחום התעופה ואם לאו, כאשר יש חשש לניגוד עניינים בינם לבין היותו חבר איגוד, המחויב לכללים אלה.

 

 1. לא יעסוק בתפקיד בו יש ניגוד עניינים מובנה אל מול חברי האיגוד כל עוד הוא עובד כטייס פעיל בחברת תעופה.

 

 1. ימצא דרך הולמת להעיר את תשומת ליבו של חבר איגוד, כאשר לדעתו אינו פועל לפי הכללים הללו. במידה וההפרות ימשכו, ואם ימצא לנכון, יעביר תלונתו בכתב לוועדת האתיקה של האיגוד, ויציג בפניה את ההפרות לכאורה, להמשך טיפול.

ליצירת קשר

08-9150694

או מלאו פרטים ואנו נחזור אליכם